Thursday, April 20, 2006

navyaa diary che pahile paan ...

baryaach lokanni lihilele blog adhoon madhoon vaachat asato ... phaar chhaan lihitaat kaahi lok ... for example aamacha Ajit Oke ch ghyaa na !!. Malaa tevadhe chaan lihitaa yet naahi .... muLaat ektar malaa baryaachashyaa goshTinbaddhal (jyaabaddhal normally hii bloggers manDaLii lihitaat) phaarase kaahi vaaTatach naahi (sthita-pradnya ka kaay mhaNataat tase) ... tyaatun agadi vaatalech tar te itaraanna saangaave ase tar phaarach rarely vaaTate .... aaNi saangaayache jhaalech tar mee gappa maarataana or phone karuun saangato ... he lihiNe vagaire kitpat jamel jara shankaach aahe. Baghuyaa ....

pudhacha mudda mhaNaje mee lihilele vaachaNaar koN ? ... maajhe kaahi mitra aahet je sahaanubhuti mhaNuun vaachatilahi 1-2 blog (mee paN tyaahuun jaasta lihiNyaachi shakyataa kamiich) ... hakkaachi ek baayko aahe ... paN tilaa malaach he sagaLe vaachuun daakhavaave laagel + samajavaave paN laagel ... tyaa pekshaa nakoch. aai-babanna kaLavale tar te vaachatilahi kadachit ..... shevaTii kaay kirtankaar buanni kirtan kariit jaave ... kaay ??

bar aataa pudhalaa prashNa mhaNaje mii ithe kaay lihiNaar aaNi kadhi ??? phaar lihiNaar naahi he nakki ... adhoon madhuun ichchaa jhaali kii ...

navaa prayog mhaNuun he prakaraN suru kelay ...
  • Aim : maahit naahi
  • Apparatus : maajha rikaama veL aaNi company cha computer
  • Figure : koNaachi ??
  • Procedure : lihiNaaryaane lihit jaave, vaachaNaaryaane vaachit jaave ... vaachata vaachata vaachaNaaryaanehi lihaayalaa laagaave
  • Observations : kariin tenvhaa saangiin
  • Conclusion : haa blog mothaa jhaalaa aahe ... thaamba aataa.

2 Comments:

Blogger Devendra Deshpande said...

chhaan aahe! procedure aavaDalii.

5:24 PM  
Blogger Priti said...

hmm...diary chi suruvaat -- bayko cha udhdhaar karoon kelyaamule --changali jhali aahe!! :)

9:42 PM  

Post a Comment

<< Home